Algemene voorwaarden

logo pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN TOP ACADEMY

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TOP Academy.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite http://www.topacademy.nl en https://www.wikilift.nl

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan waar TOP Academy bij betrokken is, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de wederpartij van TOP Academy wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met TOP Academy een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede zijn vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. Onder “werkzaamheden” wordt in deze voorwaarden onder meer verstaan de met de opdrachtgever overeengekomen door TOP Academy uit te voeren activiteiten en de zonder voorafgaand overleg vastgestelde trainingen, opleidingen, workshops, seminars en cursussen van TOP Academy.

4. De inhoud van de werkzaamheden wordt door TOP Academy vastgesteld, zo nodig in overleg met de wederpartij. In geval de werkzaamheden kunnen leiden tot de uitreiking van een certificaat of diploma, benoemt TOP Academy een commissie die beslist of de deelnemer in aanmerking komt voor ontvangst daarvan.

5. De wederpartij is gehouden TOP Academy tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering en invulling van de werkzaamheden.

6.TOP Academy behoudt zich het recht voor in geval van een overmachtsituatie, zoals ziekte, stakingen of barre weersomstandigheden, de aanvangstijd of -datum van de werkzaamheden te wijzigen.

7.TOP Academy is gerechtigd werkzaamheden in geval van onvoldoende inschrijvingen uit te stellen of te annuleren.

8.TOP Academy behoudt zich het recht voor een inschrijving voor TOP Academy zonder opgaaf van reden te weigeren.

TOTSTANDKOMING
1. Alle aanbiedingen van TOP Academy, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. De Overeenkomst komt tot stand door de online aanmelding voor een TOP Academy dienst en de acceptatie van de Algemene Voorwaarden tezamen. Daarna wordt er een bevestiging per e-mail gestuurd, dat TOP Academy de aanmelding heeft ontvangen.

3. Een overeenkomst met TOP Academy komt eerst dan tot stand nadat de opdracht per email of schriftelijk door TOP Academy is aanvaard of bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden TOP Academy slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

BETALING
1. In de Opdrachtbevestiging zal worden vastgelegd of op welke wijze de vergoedingen worden geïnd door TOP Academy. Deze keuze wordt gemaakt door de Klant tijdens de bestelling van de TOP Academy Diensten

2. Betaling dient door de Klant zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan veertien (14) dagen na de factuurdatum.

3. De Klant heeft de keuze om facturering voor het gebruik van TOP Academy lidmaatschapsdiensten maandelijks, per kwartaal of per jaar te laten plaatsvinden. De wijze van facturering wordt eenmalig kenbaar gemaakt bij de online bestelling van de TOP Academy diensten

4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die TOP Academy maakt als gevolg van de niet-nakoming door Klant van de betalingsverplichting, komen ten laste van de Klant.

5. Voor alle acties en aanbiedingen geldt dat er geen gebruik gemaakt kan gaan worden via betalingsregelingen.

ANNULERING
1. Annulering kan slechts plaatsvinden via email

2. Bij annulering 30 dagen voor de startdatum van Training blijft u ons 5% van de hoofdsom verschuldigd. Bij Annulering binnen 30 dagen voor de startdatum, blijft u ons 15% van de hoofdsom verschuldigd . Bij Annulering twee weken voor aanvang van de training of later, blijft u ons 100% van de hoofdsom verschuldigd. Bij iedere annulering is het in overleg mogelijk om op een later tijdstip de opleiding te vervolgen of de opleiding door iemandanders te laten volgen. Bij aanbiedingen geldt geen annuleringsregeling.

3. Bij niet op komen dagen zonder afmelding en bij annulering binnen 48 uur (2 werkdagen) van werkzaamheden, niet zijnde een Training, is de wederpartij het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, welke -waar en wanneer dan ook- ten aanzien van de resultaten van de TOP Academy diensten kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend, berusten bij TOP Academy. Deze rechten worden op grond van de Overeenkomst op geen enkele wijze aan Klant overgedragen. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de
Overeenkomst ontwikkelende of ter beschikking gestelde TOP Academy producten, documentatie of andere Materialen berusten uitsluitend bij TOP Academy en/of diens licentiegevers en/of leveranciers

KLACHTENPROCEDURE

1. Als u niet tevreden bent over bedrijf TOP Academy kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld.

2. TOP Academy wenst dat u tevreden bent over haar service en hecht veel waarde aan goede contacten met cliënten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u. Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar uw klachten. Meestal is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen.

3. Wanneer uw klacht niet door TOP Academy opgelost kan worden, zal een derde onafhankelijk bedrijf ingeschakeld worden.

SLOTBEPALING

1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan waar TOP Academy bij betrokken is, alsmede op onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Comments are closed.

Wikilift is een product van PÉRON Liftadvies